Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Laatimispäivä 22.2.2015

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Alppikerho ry
Osoite: PL 812, 00101 Helsinki
Sähköposti: hallitus@alppikerho.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Matti Sunell
Osoite: Suomen Alppikerho, PL 812, 00101 Helsinki
Sähköpostiosoite: jasen@alppikerho.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenyys- ja asiakassuhteiden hoitaminen.

Kirjanpito ja maksuliikenne on ulkoistettu Faktacount Oy:lle, jolla on pääsy yhdistyksen tilitapahtumiin mutta ei jäsenrekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöintitiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, kuva. Tiedot jäsenen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen ja jäsentietojen muutospyyntöjen (osoitteenmuutos tms.) yhteydessä sekä Alppikerhon oman toiminnan kuten kurssien ja tapahtumien kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Säilytys lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy).

Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa seuraavasti:

  1. Välineeseen kirjautuminen on salattu 256-bittisellä SSL-suojauksella.
  2. Sähköpostitse välitetään vain kertakäyttösalasanoja. Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
  3. Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.
  4. Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, tallennetaan järjestelmälogiin.

Järjestelmä sijaitsee murtosuojatussa ja vartioidussa palvelinsalissa, jonka kuluntarkkailujärjestelmä on varustettu liiketunnistimin ja kameravalvonnalla. Laitteistoihin on fyysinen pääsy ainoastaan nimetyillä vanhemmilla järjestelmänvalvojilla.

Yhdistys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti. Jäsenrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Alppikerhon hallituksen jäsenet, joilla tehtävänkuvansa puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

10. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä Suomen Alppikerhon jäsenvastaavalle osoitteeseen jasen@alppikerho.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaan jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö lähetetään Suomen Alppikerhon jäsenvastaavalle osoitteeseen jasen@alppikerho.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Suomen Alppikerho lähettää jäsenilleen aika ajoin sähköpostilla uutiskirjeitä, joissa tiedotetaan kerhon ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista. Jäsenellä on oikeus kieltää uutiskirjeen lähettäminen ilmoittamalla siitä jäsenvastaavalle jasen@alppikerho.fi.